ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لومړی څپرکی دوهم څپرکی دريم څپرکی څلورم څپکری پنځم څپرکی شپږم څپرکی

درنو لوستنکو ! په پام کې ولرئ چې د دغه کتاب ځيني څپرکي نيمګړي په انټرنټ کې کېښودلی شوي دي . د کتاب بشپړ څپرکي انټرنټ ته ورکول يو ستونزمن کار دی .