ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک
عابد په نامريي ځواک کې د ”باز“ نامريي ځواك عابد او نامريي ځواک د مننې په ترڅ کې
ميا صاحب  او په کړس کړس مو وخندل شيخ صاحب ګټه
بې وخته اختر نامريي ځواک د قربانۍ چمړې ښاپيرۍ او ديو
مباركه شپه شكست خصوصي ميلمه Yahoo. Com
ضـــــرورت قيمتي وينه انسان او سپى ايمان دی ايمان
هر چاته خپل وطن كشمير دى سخت مصروف يم