د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نامه ی به پارلمان در قبال کشته شدن محصل در هند

ژکفر 25.03.2016 13:31

عریضۀ یک دانشجو به پارلمان 

بی تفاوتی در قبال کشته شدن محصل در هند

سرودی مستی سفارت افغانستان درهند
و جان دادن یک دانشجوی افغان درچندیگر ...

شام دوشنبه دریکی ازهوتل های مجلل شهردهلی هنگامه ای از سرودخوانان تاجک ، افغان ، ایرانی ، قزاق ، هندی و دیگران درگرما گرم اوج خود بود ، شماری ازسفرای نیز تشریف آورده بودند و سرگرم درهلهله سرودهای نازنینان پری پیکرهای نازک بدن ها بودند . درهمین گیرو دار صدای شنیده شد که گویا دانشجوی افغان در شهرچاندیگر هند دانشجوی دیگر ی را باضرب کارد ازپا درآورده و بعدازچندین ساعت زندگی خود را به مالک اصلی اش سپرده ومرده است. حادثه ساعت ده بجه روز اتفاق افتاده بود لیکن سفارت افغانستان وشخصآ سفیر محترم ساعت 9 بجه شب از این حادثه غم انگیز مطلع می گردد چرا ؟ ما نمیدانیم که حادثه روی کدام انگیزه اتفاق افتاده است معمولا روی مسایلی که معمولآ افغانها روی آن مشاجره می کنند ما نند مسایلی قومی و زبانی وغیره نبوده . شاید هم طوریکه شایعه است موضوع دختردرمیان بوده که بالاخره به مرگ یک جوان منجرگردید . سوال درینجا است که ازچندی بدینسو سفارت افغانستان در رابطه به دانشجویان از نهایت بی تفاوتی خود کارمی گیرد با آنکه شعبات متعدد درین راستا تنهابنام مصروف اند لیکن در زمینه کارهای که با قبل از وقوع همچو حوادث دلخراش انجام شود انجام نمی گردد، وزارت تحصیلات جوانک بی تجربه که خود لیسانس بوده یانه در راس بخش نهایت مهم روی روابط وواسطه بازی به دهلی به عوض شخص تجربه کار وکارکشته استاد سایفه دار دانشگاهی هم درافغانستان وهم درهند موظف این کارساخته است که جای نهایت تاسف است . من بحیث یک دانشجوی افغان شاهد کارکردهای این استاد خردمند م بودم که بخاطر جلوگیری همچو حادثه ها به دانشگاهای هند می رفت و دانشجویان را متوجه چنین حوادث قبل ازقبل می ساخت ولی فهمیده نشد که دولت افغانستان وسفیر ابدالی که خود بایدمرهون کمک های ایشان باشد وی را آگاهانه ازین وظیفه بدورساخت وکاردانشجویان را که برای تربیه ومدد یک استاد ضرورت داشت به بیراهه کشانید . امروز صادقانه با ید گفت که دانشجویان افغان درسراسر هند همه روزه درگیرمسایل و درگیری های بی مورد قومی ، گروهی وزبانی و غیره اند چیزی که یک انسان خیرخواه مانند پروفیسور رشید آنرا بخوبی حل کرده می توانست شده اند . ولی حوادث اخیرنشان می دهد که سفارت برای چنین درگیری ها و انداختن ها جوانان ما پلان شعوری را دست گرفته وبداد دانشجویان نمی رسد. چسان امکان دارد که به تاریخ 21 مارچ سفیر محترم بعد ازده ساعت اطلاع می یابد که دانشجوی افغان در چاندی گر کشته شده است. جای نهایت تاسف است من بحیث یک دانشجو از دولت ، حکومت از شورای ملی ازمشرانو جرگه این سوال دارم که آیا شما چرا درمجالس خود از مشکلات دانشجویان افغان خود را با خبر نمی سازید ؟ شما باید مقامات سفارت را احضار نمایید که چرا بخش دانشجویان را که تعداد شان اکنون از 15 تجاوز می کند بخاطر تنویر دانشجویان افغان چه پروگرام تبلیغی دارد ؟ سفیرمحترم تا کنون درسفارت خود یک نهاد فرهنکی و تبلیغاتی ندارد که بتواند محصلین ودانشجویان را با مسایلی فرهنگی وارزش های انسان دوستانه آشناسازند وارزشهای فرهنگی دوکشور را برای شان توضیح نمایند . کشورکه سفیر شان خود دانشجو باشد و استادی را که دولت کرزی به فرمان خود برای کمک به دانشجویان موظف ساخته بود تحمل کرده نتواند نتیجه بدون شک همین است که باید جوانان غرق خون باشد و سفیرمحترم نیز غرق سازها ورقص های دختران و نازک بدن های آسیای میانه ....
من به شورا ی ملی درخواست می نمایم که کارهای محصلین افغان را در هندوستان بررسی نماید ورنه در آینده بسیار نزدک ما شاهد حوادث شرم آور دیگرکه ناشی از بی تفاوتی مقام سفارت و مسوولین بی تجربه درین راستا بوده خواهیم بود .
با سرنوشت جوانان باید بازی نشود
بااحترام
م ژکفر دانشجوی بخش ماستری درهندوستان