د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ادب دری در جغرافیای پشتو زبانان

دا د مسعود اطرافی 07.09.2007 01:00

دا د مسعود اطرافی کتاب دی،چې د هغو پښتنو شاعرانو په اړه ،چې په فارسي ژبه يې هم شاعري کړې ده ليکل شوی. ليکوال د ۳۳ پښتنو شاعرانو  نومونه،ژوند ليکونه او دشعر بېلګې وړاندې کړي.