د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ای زويه!

امام غزالي/ دعبدالحکيم امل ژباړه 07.09.2007 01:00

ليکوال           :  امام غزالي
ژباړن             : عبدالحکيم امل
دپاڼو شمېر     : ۱۷۹
خپرندوی    : سبا کتابخانه
اې زويه! دامام ابو حامد غزالي دهغو نصيحتونو ټولګه ده،چې دخپلو ځينې شاګردانو دپوښتنو په ځواب  کې يې هغوی ته ويلي،امام ديوشمېر ډېرو مهمو موضوعاتو په اړه په ډېر تفصیل سره غږېدلی او هغه يې په ساده الفاضو کې بيان کړي،چې ښاغلي امل هم په  روانه پښتو ژباړلي.