د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

هزار حقيقت علمی قرآن مجيد

19.11.2007 08:37

عنوان كتاب : هزار حقيقت علمي قرآن مجيد
نويسنده به فرانسوي : محمدياسين قصاب (تونسي)
ترجمه از : پروفيسور شفيق يونس
قيمت في جلد با مصرف پوسته 25 يورو
در بخش معرفي اين كتاب ميخوانيم:
( آيا قرآن مجيد ضرورت دارد كه به آثار متروك براي دريافت حقيقت آن به حيث كتاب خداوندي، مقايسه و يا مقابل شود؟ معلومدار كه نه!
ليكن اگر كوشيده شود درين جهت قرابت ها جستجو گردد، ديده ميشود كه نتايج آن پيوسته تعجب آور اند.
تعجب نخستين در آنست كه اگر مهمترين اكتشافات كه زادة تفكر بشر اند در نظر گرفته شوند، كتاب مقدس موقع ميبخشد تا مطابقت كامل بين اين اختراعات و محتوي قرآني متبارز گردد.
با وجود تعدد و تنوع موضوعات، تعجب در آنست كه قرآن پاك اكثريت مسائل بزرگي را كه مورد توجه انسانها ميباشند، در بر ميگيرد.
اثر حاضر جستجو و انكشاف ده ها موضوع را احتوا ميكند كه متكي بر استفاده از چندين صد نشريه با صفات علمي و تركيب آنها ميباشد.
مقصد از چنين كاري تخريب عقيدة چندين قرنه كه به جامعة غربي قدامت انحصار علمي را ميبخشد، نيست. بلكه اين كتاب تنها احياي حقايق قرآن مجيد است كه مدت زيادي نا شناخته باقي مانده اند.
اينكار نه يك تنزل عقيدوي، بلكه نتيجة مطالعات زياديست كه با شواهد غير قابل انكار مقايسه و مقابله شده و درين كتاب ارائه گرديده است.)
انجمن فرهنگ افغانستان وقتي اين كتاب را كه تازه در زبان فرانسوي بنشر رسيده بود بدست آورد تصميم گرفت آنرا ترجمه نموده و به هموطنان مسلمان خويش تقديم نمايد. و ترجمه آنرا هم بايد شخصي به عهده ميگرفت كه از يك طرف عالم سيانس ميبود و از جانب ديگر شخص مسلمان و با ايمان كامل. كه اين دو صفت در وجود محترم پروفيسور شفيق يونس يكجا جمع است و ايشان با حوصلمندي اين كار بزرگ را به عهده گرفتند كه نتيجه آن اينك بدسترس برادران هموطن و مسلمان ما قرار ميگيرد.
همچنان بايد تذكار داد كه محترم شفيق يونس در مورد چاپ آن هم از هيچ نوع كمك مالي و جمع كردن اعانه دريغ نكردند و انجمن فرهنگ افغانستان باتشكر از ايشان، آرزومند است كه خداوند متعال پاداش آنرا در دارين نصيب شان گرداناد. اينك اين كتاب بدسترس هموطنان مسلمان ما قرار دارد و اميد است كه با خريد اين كتاب مارا مدد نمايند تا در تكثير بيشتر آن چه در داخل افغانستان و چه در قاره هاي ديگر دربين افغان هاي مسلمان اقدام نماييم و ثواب دارين نصيب همه گردد.

د کتاب تر لاسه کولو پته
18, rue Rhin et Danube
87280 Limoges - France
Tél: (+33) 5.55.35.96.01
E-mail : cultureafghane@free.fr
Web http://cultureafghane.free.fr