د یوه پاکستاني غر ختونکي کیسه ګورو چې د ایویرېست غره ته په ختوکې یې د یو بې ساري کار تکل کړی. #پاکستان